સમી સાંજનો ઢોલ ઢબૂકતો, જાન ઉઘલતી મ્હાલે કેસરીયાળો સાફો ઘરનું, ફળિયું લઈને ચાલે। -અનિલ જોશી એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો, બેની રમતાં'તા માંડવા હેઠ ધૂતારો ધૂતી ગયો... -ચુનીલાલ મડીયા